Připravujeme
novou prezentaci

Obchodní podmínky webhostingových a doménových služeb.

1. Definice

 1. Pro účely obchodních podmínek se rozumí:
  • „Provozovatelem“ Radovan Adamíček, se sídlem Proskovická 71, 70030 Ostrava, IČ 70016852.
  • „www stránky Provozovatele“ jsou www stránky na adrese exaltor.cz.
  • „Objednatelem“ každý subjekt, který provede objednávku služby prostřednictvím prezentace Provozovatele nebo jiným Provozovatelem akceptovatelným způsobem.
  • „doména“ je jmenný název poskytovaný správci doménových jmen určený pro identifikaci na internetu.
  • „provoz domény“ služba správy a údržby záznamů provozované domény.
  • „webhosting“ poskytování služeb určených pro provoz a zajištění provozu internetových aplikací a služeb souvisejících s provozem domén prostřednictvím prostředků Provozovatele služby. Obsah a předmět služeb je definován zvoleným hostingovým programem.
  • „držitel domény“ subjekt, na kterého je registorvaná doména a který je oprávněn provádět změny u domény u příslušného registru.
  • „registr domén“ registrem se rozumí organizace, která je pověřena správou a provozem příslušné doménynejvyšší úrovně.

2. Předmět obchodních podmínek a všeobecná ustanovení

 1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Provozovatelem a Objednatelem při poskytování služeb registrace domén, webhostingu a služeb s tím souvisejících.
 2. Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách vzniká mezi Smluvními stranami okamžikem schválení řádně učiněné objednávky Objednatele Provozovatelem a řídí se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění (dále „obchodní zákoník“) a souvisejícími předpisy.
 3. Při provozu služby vyžaduje Provozovatel od Objednatele údaje nezbytné pro provoz služby a pro komunikaci s Objednatelem. Objednatel uděluje svolení se zpracováním svých osobních údajů pro účely zajištění provozu objednané služby, zejména pro komunikaci se správci domén. Provozovatel se při zpracování dat řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

3. Registrace, prodloužení a provoz domény

 1. Provozovatel zprostředkuje registraci domény u registračních autorit. Vlastníkem domény se stává subjekt, který je uveden v objednávce Objednatelem, pokud to pravidla příslušného registru umožňují.
 2. Objednatel se zavazuje uhradit případné poplatky registračních autorit včetně administrativních výdajů.
 3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v žádosti o registraci domény.
 4. Registraci domény provádí Provozovatel při splnění všech podmínek Provozovatele nebo příslušného registru domén, až na základě přijetí úhrady za doménu, dle podmínek a platného ceníku vystaveného na www stránkách Provozovatele. Objednateli však vzniká právo na doménu, až po skutečném provedení registrace.
 5. Provozovatel neodpovídá za registraci domény jiným subjektem, při registraci nové domény, v době mezi objednávkou služeb Objednatelem a skutečným provedením registrace domény.
 6. Jestliže Objednatel provádí registraci domény na jméno třetí osoby (dále „držitel domény“), je povinen zajistit obeznámení této třetí strany s těmito obchodními podmínkami a/nebo s podmínkami příslušného registru domén. Objednatel i držitel domény souhlasí s obchodními podmínkami příslušného registru.
 7. Držitel domény souhlasí s tím, že mohou být jeho osobní data předávána dalším osobám, pokud je to vyžadováno pro vedení příslušné domény příslušným registrem, a že jeho osobní údaje mohou být zveřejněny v informačních systémech registrů (ve WHOIS).
 8. Provozovatel neručí za případné škody způsobené nemožností registrace nebo převodu domény.
 9. Provozovatel nekontroluje ani neprověřuje oprávněnost žádostí Objednatele o registraci domény ani za ni nenese právní odpovědnost. Za případné problémy či škody způsobené kolizí s ochrannými známkami, soudním rozhodnutím či jinými překážkami, které neumožňují Objednateli doménu využívat, nese odpovědnost Objednatel.
 10. Oprávnění užívat doménu bude Objednateli nebo držiteli domény prodlouženo nebo převedeno na další období pouze v případě, že budou splněny všechny podmínky pro prodloužení domény s dostatečným předstihem před expirací, tj. příslušný registr povolí prodloužení domény, příslušný registr je plně funkční a prodloužení domény úspěšně potvrdí a doména již nebyla zrušena z důvodu včasného neprodloužení. Pokud objednatel žádá prodloužení domény po expiraci a obchodní podmínky příslušného registru takové prodloužení umožňují, je Objednatel povinen uhradit veškeré požadované poplatky spojené s úkonem.
 11. V případě, že započatá akce registrace nebo prodloužení platnosti domény již nelze vrátit zpět, nemůže Objednatel nárokovat vrácení poplatků spojených s daným požadavkem. Stejně tak není možné měnit název domény.
 12. Jestliže Objednatel neposkytne součinnost při převodu domény nebo jinak znemožňuje Provozovateli poskytnout službu prodloužení platnosti domény více, než 60 dní od úhrady této služby, služba se v takovém případě považuje za poskytnutou.

4. Webhosting

 1. Webhosting zahrnuje provoz WWW stránek pro doménu 2. úrovně na serveru Provozovatele. Objednateli je vyhrazen prostor na WWW serveru, na který je možné umístit své WWW stránky. Server běží na operačním systému Linux, je možné využít technologii PHP.
 2. Provozovatel v rámci webhostingových služeb zajistí nepřetržitý provoz domény zákazníka, t.j. zajistí přístup účastníků sítě Internet k WWW stránkám zákazníka, přístup zákazníka k jeho e-mail schránkám a možnost aktualizovat obsah WWW stránek.
 3. Provoz programu Objednatele, který využívá velký objem systémových zdrojů serveru (jako je CPU, diskový prostor) bude dána možnost přejít na adekvátní program či za příplatek rozšířit poskytované služby nebo odpovídajícím způsobem omezit využívání systémových zdrojů na přijatelnou úroveň.
 4. Webhostingové služby jsou provozovány na sdílených serverech, tj. na takových, kde se nachází zároveň služby pro více zákazníků. Může tak docházet ke zhoršení dostupnosti a rychlosti služeb z důvodu většího vytížení serveru jinými zákazníky. Provozovatel rychlost webhostingových služeb nijak negarantuje. Jestliže má Objednatel vyšší požadavky, doporučuje se přejít na vyšší varianty hostingových služeb.
 5. Data webhostingů jsou zálohována 1× denně se sedmidenní historií. Tyto zálohy slouží k obnově dat v případě poruchy serveru, na kterém jsou služby provozovány. Jestliže Objednatel požaduje obnovu dat ze zálohy v případě, že ztráta dat nebyla způsobena Provozovatelem či poruchou jeho technologie, je taková obnova zpoplatněna dle aktuálního ceníku.
 6. SMTP servery (servery odchozí pošty) Provozovatele je zakázáno využívat k hromadnému rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení. Pokud Objednatel na vyžádání nedoloží Provozovateli požadované informace k hromadně rozesílaným e-mailům, má Provozovatel právo odesílání e-mailových zpráv zablokovat.
 7. Provozovatel neručí za případné škody způsobené nemožností odesílání e-mailových zpráv po překročení stanoveného limitu, který je dán zvoleným programem.
 8. V případě překročení limitu obsazeného prostoru u e-mailových služeb není Zákazníkovi umožněn příjem dalších e-mailových zpráv (zprávy jsou e-mailovým serverem odmítány).
 9. V případě překročení limitu obsazeného prostoru u databází je Objednatel Provozovatelem vyzván k napravení situace. Objednatel je povinen velikost obsazeného prostoru snížit nebo se s Provozovatelem dohodnout na podmínkách navýšení tohoto prostoru. Jestliže Objednatel nadále překračuje povolené limity, je Provozovatel oprávněn službu pozastavit.
 10. K webhostingu je poskytována zákaznická podpora pouze e-mailovou komunikací či použitím kontaktního formuláře na stránkách Provozovatele, a to v době uvedené na internetových stránkách Poskytovatele v sekci Kontakt. Mimo tuto dobu je poskytován pouze technický dohled a řešení poruch služeb.

5. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Všechny služby poskytované Provozovatelem mohou být využívány pouze k zákonným účelům. Přenos, uchovávání nebo prezentace jakýchkoli informací, dat nebo materiálů, které jsou v rozporu s legislativou České republiky, veřejným pořádkem nebo dobrými mravy je zakázán. Objednatel prohlašuje, že Provozovatel nenese žádnou právní odpovědnost za škody způsobené v souladu s uvedeným ustanovením vůči Objednateli ani třetím stranám.
 2. Pornografie a obchod se sexuálně orientovanou tématikou je zakázán. Toto opatření je rovněž platné pro všechny stránky a obsah, který propaguje nelegální aktivity nebo obsah, který svou povahou poškozuje zájmy Provozovatele nebo jiné servery na Internetu. Odkazy (link) na takové materiály jsou rovněž zakázány. Provozovatel si vyhrazuje právo být rozhodčím orgánem v otázkách posuzování takového obsahu, který je v rozporu s obchodními podmínkami. V takovém případě má Provozovatel právo omezit či zrušit poskytované služby.
 3. Provozovatel neodpovídá za případné škody či ušlý zisk Objednatele v souvislosti s používáním www služeb. Provozovatel nenese žádnou právní odpovědnost za možné škody způsobené výpadkem/přerušením provozu služby vůči Objednateli ani třetím stranám.
 4. Jakýkoliv pokus o poškození provozu služby je přísně zakázán a bude důvodem ke zrušení účtu Objednatele bez jakékoliv náhrady.
 5. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v objednávce služby.
 6. Objednatel se zavazuje, že nebude server zatěžovat nefunkčními skripty a podnikat kroky směřující proti funkci serveru. Dále, že nebude provozovat skripty, které by jakkoli (i na pověsti) mohly poškodit Provozovatele nebo třetí strany.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo zamítnout zprovoznění skriptu/komponenty bez dalšího vysvětlení. Skripty/komponenty, mající funkci skriptu/komponent nainstalovaných na server jako veřejné, budou zamítnuty.
 8. Objednatel může využívat prostředků serveru, které mu byly poskytnuty na základě zřízené služby dle daného tarifu.
 9. Provozovatel má právo zrušit poskytnutou službu Objednateli, který je v prodlení s platbou. V případě zrušení služby z důvodu neuhrazení Objednatelem může dojít i ke zrušení služeb souvisejících. V takovém případě Provozovatel neodpovídá za škodu vzniklou ztrátou dat Objednatele a ztrátou dostupností provozovaných aplikací.
 10. Porušením povinnosti Provozovatele zajistit nepřetržitý provoz služby není přerušení provozu služby vzniklé okolnostmi, které nejsou Provozovatelem ovlivnitelné (např. odstávka el. energie, výpadek přípojného bodu k internetu, havárie, DDOS útok apod.) nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů Provozovatele do provozu serveru.
 11. Objednatel je povinen sám sledovat a hlídat data expirací poskytnutých služeb. Provozovatel Objednatele informuje o blížící se expiraci, není však povinen tak činit. Provozovatel neručí za škody způsobené tím, že upozornění na expiraci služeb nebylo Objednateli doručeno.
 12. Jakékoliv změny parametrů poskytovaných služeb mohou být Provozovatelem zpoplatněny dle aktuálního ceníku či dohodou mezi Objednatelem a Provozovatelem. Veškeré změny budou provedeny až po úhradě případného poplatku.
 13. Provozovatel má právo pozastavit, zrušit nebo zamezit přístup k poskytovaným službám na základě soudního příkazu nebo na základě žádosti orgánů činných v trestním řízení.
 14. V případě objednání již zrušené služby Provozovatel negarantuje stejnou konfiguraci služeb ani obnovení dat ze záloh.

6. Platební podmínky

 1. Objednatel se zavazuje zaplatit poplatky za poskytnuté služby ve stanoveném termínu. Poplatky za webhostingové služby a služby registrace/prodloužení domén jsou splatné ročně (pokud není domluveno jinak). Datum zdanitelného plnění nastává dnem vystavení daňového dokladu.
 2. Při neuhrazení závazků ve stanovené lhůtě má Provozovatel právo zastavit provoz poskytované služby.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo, kdykoli jednostranně změnit poplatky za poskytované služby a rozsah poskytovaných služeb od doby jejího obnovení. Takovéto změny budou Objednateli předem oznámeny formou informace na WWW stránkách Provozovatele.
 4. Provozovatel vystaví daňový doklad na základě přijetí úhrady za služby. Objednatel souhlasí, že Provozovatel je oprávněn v souladu s ustanovením § 26 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vystavit daňový doklad v elektronické podobě. Na již vystaveném daňovém dokladu nelze měnit jakékoliv údaje.
 5. Bankovní poplatky u zahraničních plateb je povinen hradit Objednatel v plné výši. V opačném případě nebude platba ze strany Provozovatele akceptována a Objednatel tak bude povinen dorovnat rozdíl tak, aby byla na účet Provozovatele připsána částka v požadované výši.
 6. Služby se považují za uhrazené, pokud jsou splněny následující podmínky:
  1. platba je zaslaná na správný účet Provozovatele
  2. je poukázána přesná částka dle výzvy k platbě ve správné měně
  3. při platbě je uveden správný variabilní symbol
  4. platba je připsána na účet Provozovatele
 7. Pokud dojde vlivem nesplnění výše uvedených podmínek k úhradě služeb jiného Objednatele, nenese Provozovatel za vzniklou situaci žádnou odpovědnost.
 8. Pokud Objednatel žádá vrácení platby, která nebyla použita na úhradu poskytovaných služeb, má Provozovatel právo účtovat manipulační poplatek dle aktuálního ceníku uvedeného na www stránkách Provozovatele.

7. Ukončení poskytování služeb

 1. Výpověď ze strany Objednatele lze učinit kdykoliv a to písemnou formou (emailem nebo dopisem). Nevyčerpané předplacené období však pozbývá platností až ke dni jeho předplacení.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo okamžitého ukončení provozu a výpovědi smlouvy bez náhrady v případě porušení obchodních podmínek, nebo pokud Objednatel trvale neplní své povinnosti, plynoucí pro něho z placení úhrady za plnění služeb poskytovaných Provozovatelem.
 3. Provozovatel má právo ukončit provoz služeb Objednatele s okamžitou platností. V tomto případě bude Objednateli vrácena částka za nevyčerpané služby vyjma bodu 8.2.

8. Závěrečná ustanovení

 1. Provoz služby se sjednává na dobu neurčitou.
 2. Provozovatel může kdykoliv kteroukoliv část obchodních podmínek změnit, a to s platností a účinností od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po zveřejnění změn. Zachováním provozu svých služeb i po změně obchodních podmínek dává Objednatel najevo jednoznačný souhlas s novým zněním a jeho plnou akceptací při provozu služeb.
 3. Smlouva se řídí českým právem a v rámci takto provedené volby práva se vztahy mezi smluvními stranami řídí obchodním zákoníkem.
 4. V případě, že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné či neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
 5. Tyto obchodní podmínky mají povahu jiných obchodních podmínek podle § 273 odst. 1 obchodního zákoníku.
 6. Tyto obchodní podmínky byly vyhotoveny a nabývají účinnosti dne 1.3.2012

Sídlo, poštovní adresa

Proskovická 71
700 30 Ostrava - Výškovice
Czech Republic

Kontaktní osoba

BcA. Radovan Adamíček
Tel.: +420 724 898 722
E-mail: adamicek@exaltor.cz

Fakturační údaje

IČ: 70016852
DIČ: CZ7111065511
Bankovní spojení: FIO 2700406473/2010