Skip to main content
Obchod­ní pod­mín­ky web­hos­tingo­vých a domé­no­vých služeb 

1. Definice

 1. Pro úče­ly obchod­ních pod­mí­nek se rozumí: 
  • „Pro­vo­zo­va­te­lem“ Rado­van Ada­mí­ček, se síd­lem Pro­s­ko­vic­ká 71, 70030 Ost­ra­va, IČ 70016852.
  • „www strán­ky Pro­vo­zo­va­te­le“ jsou www strán­ky na adre­se exaltor.cz.
  • „Objed­na­te­lem“ kaž­dý sub­jekt, kte­rý pro­ve­de objed­náv­ku služ­by pro­střed­nic­tvím pre­zen­ta­ce Pro­vo­zo­va­te­le nebo jiným Pro­vo­zo­va­te­lem akcep­to­va­tel­ným způsobem.
  • „domé­na“ je jmen­ný název posky­to­va­ný správ­ci domé­no­vých jmen urče­ný pro iden­ti­fi­ka­ci na internetu.
  • „pro­voz domé­ny“ služ­ba sprá­vy a údrž­by zázna­mů pro­vo­zo­va­né domény.
  • „web­hos­ting“ posky­to­vá­ní slu­žeb urče­ných pro pro­voz a zajiš­tě­ní pro­vo­zu inter­ne­to­vých apli­ka­cí a slu­žeb sou­vi­se­jí­cích s pro­vo­zem domén pro­střed­nic­tvím pro­střed­ků Pro­vo­zo­va­te­le služ­by. Obsah a před­mět slu­žeb je defi­no­ván zvo­le­ným hos­tingo­vým programem.
  • „drži­tel domé­ny“ sub­jekt, na kte­ré­ho je regis­tor­va­ná domé­na a kte­rý je opráv­něn pro­vá­dět změ­ny u domé­ny u pří­sluš­né­ho registru.
  • „regis­tr domén“ regis­trem se rozu­mí orga­ni­za­ce, kte­rá je pově­ře­na sprá­vou a pro­vo­zem pří­sluš­né domé­ny­nej­vyš­ší úrovně.

2. Předmět obchodních podmínek a všeobecná ustanovení

 1. Před­mě­tem těch­to obchod­ních pod­mí­nek je úpra­va práv­ních vzta­hů mezi Pro­vo­zo­va­te­lem a Objed­na­te­lem při posky­to­vá­ní slu­žeb regis­tra­ce domén, web­hos­tingu a slu­žeb s tím souvisejících.
 2. Smluv­ní vztah zalo­že­ný na těch­to obchod­ních pod­mín­kách vzni­ká mezi Smluv­ní­mi stra­na­mi oka­mži­kem schvá­le­ní řád­ně uči­ně­né objed­náv­ky Objed­na­te­le Pro­vo­zo­va­te­lem a řídí se záko­nem č. 5131991 Sb., obchod­ní záko­ník v plat­ném zně­ní (dále „obchod­ní záko­ník“) a sou­vi­se­jí­cí­mi předpisy.
 3. Při pro­vo­zu služ­by vyža­du­je Pro­vo­zo­va­tel od Objed­na­te­le úda­je nezbyt­né pro pro­voz služ­by a pro komu­ni­ka­ci s Objed­na­te­lem. Objed­na­tel udě­lu­je svo­le­ní se zpra­co­vá­ním svých osob­ních úda­jů pro úče­ly zajiš­tě­ní pro­vo­zu objed­na­né služ­by, zejmé­na pro komu­ni­ka­ci se správ­ci domén. Pro­vo­zo­va­tel se při zpra­co­vá­ní dat řídí záko­nem č. 1012000 Sb., o ochra­ně osob­ních údajů.

3. Registrace, prodloužení a provoz domény

 1. Pro­vo­zo­va­tel zpro­střed­ku­je regis­tra­ci domé­ny u regis­trač­ních auto­rit. Vlast­ní­kem domé­ny se stá­vá sub­jekt, kte­rý je uve­den v objed­náv­ce Objed­na­te­lem, pokud to pra­vi­dla pří­sluš­né­ho regis­t­ru umožňují.
 2. Objed­na­tel se zava­zu­je uhra­dit pří­pad­né poplat­ky regis­trač­ních auto­rit včet­ně admi­nis­tra­tiv­ních výdajů.
 3. Objed­na­tel odpo­ví­dá za správ­nost a úpl­nost úda­jů uve­de­ných v žádosti o regis­tra­ci domény.
 4. Regis­tra­ci domé­ny pro­vá­dí Pro­vo­zo­va­tel při spl­ně­ní všech pod­mí­nek Pro­vo­zo­va­te­le nebo pří­sluš­né­ho regis­t­ru domén, až na zákla­dě při­je­tí úhra­dy za domé­nu, dle pod­mí­nek a plat­né­ho cení­ku vysta­ve­né­ho na www strán­kách Pro­vo­zo­va­te­le. Objed­na­te­li však vzni­ká prá­vo na domé­nu, až po sku­teč­ném pro­ve­de­ní registrace.
 5. Pro­vo­zo­va­tel neod­po­ví­dá za regis­tra­ci domé­ny jiným sub­jek­tem, při regis­tra­ci nové domé­ny, v době mezi objed­náv­kou slu­žeb Objed­na­te­lem a sku­teč­ným pro­ve­de­ním regis­tra­ce domény.
 6. Jestli­že Objed­na­tel pro­vá­dí regis­tra­ci domé­ny na jmé­no tře­tí oso­by (dále „drži­tel domé­ny“), je povi­nen zajis­tit obe­zná­me­ní této tře­tí stra­ny s těmi­to obchod­ní­mi pod­mín­ka­mi a/nebo s pod­mín­ka­mi pří­sluš­né­ho regis­t­ru domén. Objed­na­tel i drži­tel domé­ny sou­hla­sí s obchod­ní­mi pod­mín­ka­mi pří­sluš­né­ho registru.
 7. Drži­tel domé­ny sou­hla­sí s tím, že mohou být jeho osob­ní data pře­dá­vá­na dal­ším oso­bám, pokud je to vyža­do­vá­no pro vede­ní pří­sluš­né domé­ny pří­sluš­ným regis­trem, a že jeho osob­ní úda­je mohou být zve­řej­ně­ny v infor­mač­ních sys­té­mech regis­trů (ve WHOIS).
 8. Pro­vo­zo­va­tel neru­čí za pří­pad­né ško­dy způ­so­be­né nemož­nos­tí regis­tra­ce nebo pře­vo­du domény.
 9. Pro­vo­zo­va­tel nekon­t­ro­lu­je ani nepro­vě­řu­je opráv­ně­nost žádos­tí Objed­na­te­le o regis­tra­ci domé­ny ani za ni nene­se práv­ní odpo­věd­nost. Za pří­pad­né pro­blémy či ško­dy způ­so­be­né koli­zí s ochran­ný­mi znám­ka­mi, soud­ním roz­hod­nu­tím či jiný­mi pře­káž­ka­mi, kte­ré neu­mož­ňu­jí Objed­na­te­li domé­nu vyu­ží­vat, nese odpo­věd­nost Objednatel.
 10. Opráv­ně­ní uží­vat domé­nu bude Objed­na­te­li nebo drži­te­li domé­ny pro­dlou­že­no nebo pře­ve­de­no na dal­ší obdo­bí pou­ze v pří­pa­dě, že budou spl­ně­ny všech­ny pod­mín­ky pro pro­dlou­že­ní domé­ny s dosta­teč­ným před­sti­hem před expi­ra­cí, tj. pří­sluš­ný regis­tr povo­lí pro­dlou­že­ní domé­ny, pří­sluš­ný regis­tr je plně funkč­ní a pro­dlou­že­ní domé­ny úspěš­ně potvr­dí a domé­na již neby­la zru­še­na z důvo­du včas­né­ho nepro­dlou­že­ní. Pokud objed­na­tel žádá pro­dlou­že­ní domé­ny po expi­ra­ci a obchod­ní pod­mín­ky pří­sluš­né­ho regis­t­ru tako­vé pro­dlou­že­ní umož­ňu­jí, je Objed­na­tel povi­nen uhra­dit veš­ke­ré poža­do­va­né poplat­ky spo­je­né s úkonem.
 11. V pří­pa­dě, že zapo­ča­tá akce regis­tra­ce nebo pro­dlou­že­ní plat­nos­ti domé­ny již nelze vrá­tit zpět, nemů­že Objed­na­tel náro­ko­vat vrá­ce­ní poplat­ků spo­je­ných s daným poža­dav­kem. Stej­ně tak není mož­né měnit název domény.
 12. Jestli­že Objed­na­tel nepo­skyt­ne sou­čin­nost při pře­vo­du domé­ny nebo jinak zne­mož­ňu­je Pro­vo­zo­va­te­li poskyt­nout služ­bu pro­dlou­že­ní plat­nos­ti domé­ny více, než 60 dní od úhra­dy této služ­by, služ­ba se v tako­vém pří­pa­dě pova­žu­je za poskytnutou.

4. Webhosting

 1. Web­hos­ting zahr­nu­je pro­voz WWW strá­nek pro domé­nu 2. úrov­ně na ser­ve­ru Pro­vo­zo­va­te­le. Objed­na­te­li je vyhra­zen pro­stor na WWW ser­ve­ru, na kte­rý je mož­né umís­tit své WWW strán­ky. Ser­ver běží na ope­rač­ním sys­té­mu Linux, je mož­né vyu­žít tech­no­lo­gii PHP.
 2. Pro­vo­zo­va­tel v rám­ci web­hos­tingo­vých slu­žeb zajis­tí nepře­tr­ži­tý pro­voz domé­ny zákaz­ní­ka, t.j. zajis­tí pří­stup účast­ní­ků sítě Inter­net k WWW strán­kám zákaz­ní­ka, pří­stup zákaz­ní­ka k jeho e‑mail schrán­kám a mož­nost aktu­a­li­zo­vat obsah WWW stránek.
 3. Pro­voz pro­gra­mu Objed­na­te­le, kte­rý vyu­ží­vá vel­ký objem sys­té­mo­vých zdro­jů ser­ve­ru (jako je CPU, dis­ko­vý pro­stor) bude dána mož­nost pře­jít na ade­kvát­ní pro­gram či za pří­pla­tek roz­ší­řit posky­to­va­né služ­by nebo odpo­ví­da­jí­cím způ­so­bem ome­zit vyu­ží­vá­ní sys­té­mo­vých zdro­jů na při­ja­tel­nou úroveň.
 4. Web­hos­tingo­vé služ­by jsou pro­vo­zo­vá­ny na sdí­le­ných ser­ve­rech, tj. na tako­vých, kde se nachá­zí záro­veň služ­by pro více zákaz­ní­ků. Může tak dochá­zet ke zhor­še­ní dostup­nos­ti a rych­los­ti slu­žeb z důvo­du vět­ší­ho vytí­že­ní ser­ve­ru jiný­mi zákaz­ní­ky. Pro­vo­zo­va­tel rych­lost web­hos­tingo­vých slu­žeb nijak nega­ran­tu­je. Jestli­že má Objed­na­tel vyš­ší poža­dav­ky, dopo­ru­ču­je se pře­jít na vyš­ší vari­an­ty hos­tingo­vých služeb.
 5. Data web­hos­tingů jsou zálo­ho­vá­na 1× den­ně se sed­mi­den­ní his­to­rií. Tyto zálo­hy slou­ží k obno­vě dat v pří­pa­dě poru­chy ser­ve­ru, na kte­rém jsou služ­by pro­vo­zo­vá­ny. Jestli­že Objed­na­tel poža­du­je obno­vu dat ze zálo­hy v pří­pa­dě, že ztrá­ta dat neby­la způ­so­be­na Pro­vo­zo­va­te­lem či poru­chou jeho tech­no­lo­gie, je tako­vá obno­va zpo­plat­ně­na dle aktu­ál­ní­ho ceníku.
 6. SMTP ser­ve­ry (ser­ve­ry odcho­zí poš­ty) Pro­vo­zo­va­te­le je zaká­zá­no vyu­ží­vat k hro­mad­né­mu roze­sí­lá­ní nevy­žá­da­ných obchod­ních sdě­le­ní. Pokud Objed­na­tel na vyžá­dá­ní nedo­lo­ží Pro­vo­zo­va­te­li poža­do­va­né infor­ma­ce k hro­mad­ně roze­sí­la­ným e‑mailům, má Pro­vo­zo­va­tel prá­vo ode­sí­lá­ní e‑mailových zpráv zablokovat.
 7. Pro­vo­zo­va­tel neru­čí za pří­pad­né ško­dy způ­so­be­né nemož­nos­tí ode­sí­lá­ní e‑mailových zpráv po pře­kro­če­ní sta­no­ve­né­ho limi­tu, kte­rý je dán zvo­le­ným programem.
 8. V pří­pa­dě pře­kro­če­ní limi­tu obsa­ze­né­ho pro­sto­ru u e‑mailových slu­žeb není Zákaz­ní­ko­vi umož­něn pří­jem dal­ších e‑mailových zpráv (zprá­vy jsou e‑mailovým ser­ve­rem odmítány).
 9. V pří­pa­dě pře­kro­če­ní limi­tu obsa­ze­né­ho pro­sto­ru u data­bá­zí je Objed­na­tel Pro­vo­zo­va­te­lem vyzván k napra­ve­ní situ­a­ce. Objed­na­tel je povi­nen veli­kost obsa­ze­né­ho pro­sto­ru sní­žit nebo se s Pro­vo­zo­va­te­lem dohod­nout na pod­mín­kách navý­še­ní toho­to pro­sto­ru. Jestli­že Objed­na­tel nadá­le pře­kra­ču­je povo­le­né limi­ty, je Pro­vo­zo­va­tel opráv­něn služ­bu pozastavit.
 10. K web­hos­tingu je posky­to­vá­na zákaz­nic­ká pod­po­ra pou­ze e‑mailovou komu­ni­ka­cí či pou­ži­tím kon­takt­ní­ho for­mu­lá­ře na strán­kách Pro­vo­zo­va­te­le, a to v době uve­de­né na inter­ne­to­vých strán­kách Posky­to­va­te­le v sek­ci Kon­takt. Mimo tuto dobu je posky­to­ván pou­ze tech­nic­ký dohled a řeše­ní poruch služeb.

5. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Všech­ny služ­by posky­to­va­né Pro­vo­zo­va­te­lem mohou být vyu­ží­vá­ny pou­ze k zákon­ným úče­lům. Pře­nos, ucho­vá­vá­ní nebo pre­zen­ta­ce jakých­ko­li infor­ma­cí, dat nebo mate­ri­á­lů, kte­ré jsou v roz­po­ru s legisla­ti­vou Čes­ké repub­li­ky, veřej­ným pořád­kem nebo dob­rý­mi mra­vy je zaká­zán. Objed­na­tel pro­hla­šu­je, že Pro­vo­zo­va­tel nene­se žád­nou práv­ní odpo­věd­nost za ško­dy způ­so­be­né v sou­la­du s uve­de­ným usta­no­ve­ním vůči Objed­na­te­li ani tře­tím stranám.
 2. Por­no­gra­fie a obchod se sexu­ál­ně ori­en­to­va­nou téma­ti­kou je zaká­zán. Toto opat­ře­ní je rov­něž plat­né pro všech­ny strán­ky a obsah, kte­rý pro­pa­gu­je nele­gál­ní akti­vi­ty nebo obsah, kte­rý svou pova­hou poško­zu­je zájmy Pro­vo­zo­va­te­le nebo jiné ser­ve­ry na Inter­ne­tu. Odka­zy (link) na tako­vé mate­ri­á­ly jsou rov­něž zaká­zá­ny. Pro­vo­zo­va­tel si vyhra­zu­je prá­vo být roz­hod­čím orgá­nem v otáz­kách posu­zo­vá­ní tako­vé­ho obsa­hu, kte­rý je v roz­po­ru s obchod­ní­mi pod­mín­ka­mi. V tako­vém pří­pa­dě má Pro­vo­zo­va­tel prá­vo ome­zit či zru­šit posky­to­va­né služby.
 3. Pro­vo­zo­va­tel neod­po­ví­dá za pří­pad­né ško­dy či ušlý zisk Objed­na­te­le v sou­vis­los­ti s pou­ží­vá­ním www slu­žeb. Pro­vo­zo­va­tel nene­se žád­nou práv­ní odpo­věd­nost za mož­né ško­dy způ­so­be­né výpadkem/přerušením pro­vo­zu služ­by vůči Objed­na­te­li ani tře­tím stranám.
 4. Jaký­ko­liv pokus o poško­ze­ní pro­vo­zu služ­by je přís­ně zaká­zán a bude důvo­dem ke zru­še­ní účtu Objed­na­te­le bez jaké­ko­liv náhrady.
 5. Objed­na­tel odpo­ví­dá za správ­nost a úpl­nost úda­jů uve­de­ných v objed­náv­ce služby.
 6. Objed­na­tel se zava­zu­je, že nebu­de ser­ver zatě­žo­vat nefunkč­ní­mi skrip­ty a pod­ni­kat kro­ky smě­řu­jí­cí pro­ti funk­ci ser­ve­ru. Dále, že nebu­de pro­vo­zo­vat skrip­ty, kte­ré by jak­ko­li (i na pověs­ti) moh­ly poško­dit Pro­vo­zo­va­te­le nebo tře­tí strany.
 7. Pro­vo­zo­va­tel si vyhra­zu­je prá­vo zamít­nout zpro­voz­ně­ní skriptu/komponenty bez dal­ší­ho vysvět­le­ní. Skripty/komponenty, mají­cí funk­ci skriptu/komponent nain­sta­lo­va­ných na ser­ver jako veřej­né, budou zamítnuty.
 8. Objed­na­tel může vyu­ží­vat pro­střed­ků ser­ve­ru, kte­ré mu byly poskyt­nu­ty na zákla­dě zří­ze­né služ­by dle dané­ho tarifu.
 9. Pro­vo­zo­va­tel má prá­vo zru­šit poskyt­nu­tou služ­bu Objed­na­te­li, kte­rý je v pro­dle­ní s plat­bou. V pří­pa­dě zru­še­ní služ­by z důvo­du neu­hra­ze­ní Objed­na­te­lem může dojít i ke zru­še­ní slu­žeb sou­vi­se­jí­cích. V tako­vém pří­pa­dě Pro­vo­zo­va­tel neod­po­ví­dá za ško­du vzniklou ztrá­tou dat Objed­na­te­le a ztrá­tou dostup­nos­tí pro­vo­zo­va­ných aplikací.
 10. Poru­še­ním povin­nos­ti Pro­vo­zo­va­te­le zajis­tit nepře­tr­ži­tý pro­voz služ­by není pře­ru­še­ní pro­vo­zu služ­by vznik­lé okol­nost­mi, kte­ré nejsou Pro­vo­zo­va­te­lem ovliv­ni­tel­né (např. odstáv­ka el. ener­gie, výpa­dek pří­poj­né­ho bodu k inter­ne­tu, havá­rie, DDOS útok apod.) nebo pře­ru­še­ní pro­vo­zu z důvo­du sys­té­mo­vých zása­hů Pro­vo­zo­va­te­le do pro­vo­zu serveru.
 11. Objed­na­tel je povi­nen sám sle­do­vat a hlí­dat data expi­ra­cí poskyt­nu­tých slu­žeb. Pro­vo­zo­va­tel Objed­na­te­le infor­mu­je o blí­ží­cí se expi­ra­ci, není však povi­nen tak činit. Pro­vo­zo­va­tel neru­čí za ško­dy způ­so­be­né tím, že upo­zor­ně­ní na expi­ra­ci slu­žeb neby­lo Objed­na­te­li doručeno.
 12. Jaké­ko­liv změ­ny para­me­t­rů posky­to­va­ných slu­žeb mohou být Pro­vo­zo­va­te­lem zpo­plat­ně­ny dle aktu­ál­ní­ho cení­ku či doho­dou mezi Objed­na­te­lem a Pro­vo­zo­va­te­lem. Veš­ke­ré změ­ny budou pro­ve­de­ny až po úhra­dě pří­pad­né­ho poplatku.
 13. Pro­vo­zo­va­tel má prá­vo poza­sta­vit, zru­šit nebo zame­zit pří­stup k posky­to­va­ným služ­bám na zákla­dě soud­ní­ho pří­ka­zu nebo na zákla­dě žádosti orgá­nů čin­ných v trest­ním řízení.
 14. V pří­pa­dě objed­ná­ní již zru­še­né služ­by Pro­vo­zo­va­tel nega­ran­tu­je stej­nou kon­fi­gu­ra­ci slu­žeb ani obno­ve­ní dat ze záloh.

6. Platební podmínky

 1. Objed­na­tel se zava­zu­je zapla­tit poplat­ky za poskyt­nu­té služ­by ve sta­no­ve­ném ter­mí­nu. Poplat­ky za web­hos­tingo­vé služ­by a služ­by registrace/prodloužení domén jsou splat­né roč­ně (pokud není domlu­ve­no jinak). Datum zda­ni­tel­né­ho plně­ní nastá­vá dnem vysta­ve­ní daňo­vé­ho dokladu.
 2. Při neu­hra­ze­ní závaz­ků ve sta­no­ve­né lhů­tě má Pro­vo­zo­va­tel prá­vo zasta­vit pro­voz posky­to­va­né služby.
 3. Pro­vo­zo­va­tel si vyhra­zu­je prá­vo, kdy­ko­li jed­no­stran­ně změ­nit poplat­ky za posky­to­va­né služ­by a roz­sah posky­to­va­ných slu­žeb od doby její­ho obno­ve­ní. Tako­vé­to změ­ny budou Objed­na­te­li pře­dem ozná­me­ny for­mou infor­ma­ce na WWW strán­kách Provozovatele.
 4. Pro­vo­zo­va­tel vysta­ví daňo­vý doklad na zákla­dě při­je­tí úhra­dy za služ­by. Objed­na­tel sou­hla­sí, že Pro­vo­zo­va­tel je opráv­něn v sou­la­du s usta­no­ve­ním § 26 odst. 4 záko­na č. 2352004 Sb., o dani z při­da­né hod­no­ty, vysta­vit daňo­vý doklad v elek­tro­nic­ké podo­bě. Na již vysta­ve­ném daňo­vém dokla­du nelze měnit jaké­ko­liv údaje.
 5. Ban­kov­ní poplat­ky u zahra­nič­ních pla­teb je povi­nen hra­dit Objed­na­tel v plné výši. V opač­ném pří­pa­dě nebu­de plat­ba ze stra­ny Pro­vo­zo­va­te­le akcep­to­vá­na a Objed­na­tel tak bude povi­nen dorov­nat roz­díl tak, aby byla na účet Pro­vo­zo­va­te­le při­psá­na část­ka v poža­do­va­né výši.
 6. Služ­by se pova­žu­jí za uhra­ze­né, pokud jsou spl­ně­ny násle­du­jí­cí podmínky: 
  1. plat­ba je zasla­ná na správ­ný účet Provozovatele
  2. je pou­ká­zá­na přes­ná část­ka dle výzvy k plat­bě ve správ­né měně
  3. při plat­bě je uve­den správ­ný vari­a­bil­ní symbol
  4. plat­ba je při­psá­na na účet Provozovatele
 7. Pokud dojde vli­vem nespl­ně­ní výše uve­de­ných pod­mí­nek k úhra­dě slu­žeb jiné­ho Objed­na­te­le, nene­se Pro­vo­zo­va­tel za vzniklou situ­a­ci žád­nou odpovědnost.
 8. Pokud Objed­na­tel žádá vrá­ce­ní plat­by, kte­rá neby­la pou­ži­ta na úhra­du posky­to­va­ných slu­žeb, má Pro­vo­zo­va­tel prá­vo účto­vat mani­pu­lač­ní popla­tek dle aktu­ál­ní­ho cení­ku uve­de­né­ho na www strán­kách Provozovatele.

7. Ukončení poskytování služeb

 1. Výpo­věď ze stra­ny Objed­na­te­le lze uči­nit kdy­ko­liv a to písem­nou for­mou (emai­lem nebo dopi­sem). Nevy­čer­pa­né před­pla­ce­né obdo­bí však pozbý­vá plat­nos­tí až ke dni jeho předplacení.
 2. Pro­vo­zo­va­tel si vyhra­zu­je prá­vo oka­mži­té­ho ukon­če­ní pro­vo­zu a výpo­vě­di smlou­vy bez náhra­dy v pří­pa­dě poru­še­ní obchod­ních pod­mí­nek, nebo pokud Objed­na­tel trva­le nepl­ní své povin­nos­ti, ply­nou­cí pro něho z pla­ce­ní úhra­dy za plně­ní slu­žeb posky­to­va­ných Provozovatelem.
 3. Pro­vo­zo­va­tel má prá­vo ukon­čit pro­voz slu­žeb Objed­na­te­le s oka­mži­tou plat­nos­tí. V tom­to pří­pa­dě bude Objed­na­te­li vrá­ce­na část­ka za nevy­čer­pa­né služ­by vyjma bodu 8.2.

8. Závěrečná ustanovení

 1. Pro­voz služ­by se sjed­ná­vá na dobu neurčitou.
 2. Pro­vo­zo­va­tel může kdy­ko­liv kte­rou­ko­liv část obchod­ních pod­mí­nek změ­nit, a to s plat­nos­tí a účin­nos­tí od prv­ní­ho dne násle­du­jí­cí­ho kalen­dář­ní­ho měsí­ce po zve­řej­ně­ní změn. Zacho­vá­ním pro­vo­zu svých slu­žeb i po změ­ně obchod­ních pod­mí­nek dává Objed­na­tel naje­vo jed­no­znač­ný sou­hlas s novým zně­ním a jeho plnou akcepta­cí při pro­vo­zu služeb.
 3. Smlou­va se řídí čes­kým prá­vem a v rám­ci tak­to pro­ve­de­né vol­by prá­va se vzta­hy mezi smluv­ní­mi stra­na­mi řídí obchod­ním zákoníkem.
 4. V pří­pa­dě, že někte­ré usta­no­ve­ní smlou­vy je nebo se sta­ne neplat­né či neú­čin­né, zůstá­va­jí ostat­ní usta­no­ve­ní smlou­vy plat­ná a účin­ná. Smluv­ní stra­ny se zava­zu­jí nahra­dit neplat­né či neú­čin­né usta­no­ve­ní smlou­vy usta­no­ve­ním jiným, plat­ným a účin­ným, kte­ré svým obsa­hem a smys­lem odpo­ví­dá nej­lé­pe obsa­hu a smys­lu usta­no­ve­ní původního.
 5. Tyto obchod­ní pod­mín­ky mají pova­hu jiných obchod­ních pod­mí­nek pod­le § 273 odst. 1 obchod­ní­ho zákoníku.
 6. Tyto obchod­ní pod­mín­ky byly vyho­to­ve­ny a nabý­va­jí účin­nos­ti dne 1.3.2012