Připravujeme
novou prezentaci

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Těmito Podmínkami se řídí poskytování služeb a dodávání věcí Dodavatelem v oblastech grafických návrhů, vizuálního stylu, reklamy, webdesignu, on-line aplikací, marketingového poradenství a zprostředkování vč. zprostředkování licencí jiných autorů apod.
 2. Všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále jen „podmínky“) upravují smluvní vztahy a z nich plynoucí závazky mezi firmou Radovan Adamíček – Exaltor, Proskovická 71, 70030 Ostrava, IČ: 70016852 jako Dodavatelem a Odběratelem uvedeným v Objednávce nebo ve Smlouvě o dílo.
 3. Smluvní vztah mezi Odběratelem a Dodavatelem vzniká na základě Smlouvy o dílo okamžikem podpisu obou smluvních stran, nebo písemným potvrzením Objednávky učiněné Odběratelem na elektronickou adresu Dodavatele a řídí se těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Za platnou objednávku je považována i emailová Objednávka od Odběratele bez podpisu, ale provedena osobou zastupující Odběratele, který má oprávnění objednávat.
 4. Všeobecné obchodní podmínky Odběratele v rozporu s těmito podmínkami nejsou účinné. Odběratel se objednáním v každém případě podřizuje níže uvedeným podmínkám při vyloučení svých podmínek.
 5. Při objednávce zboží nebo služeb jejichž hodnota přesahuje částku 10 000 Kč vč. DPH si Dodavatel vyhrazuje právo upravit konkrétněji vztahy mezi Dodavatelem a Odběratelem Smlouvou. Pokud tomu tak nebude, řídí se smluvní vztah Všeobecnými obchodními podmínkami. Při Objednávce služeb jehož hodnota nedosahuje 10 000 Kč vč. DPH jsou vztahy mezi Dodavatelem a Odběratelem upraveny Všeobecnými obchodními podmínkami.
 6. Všeobecnými obchodními podmínkami jsou nedílnou součástí každého obchodního případu, každé objednávky a Smlouvy uzavřené písemně nebo ústně. Podmínky jsou k nahlédnutí v provozovně Dodavatele a jsou zveřejněny na www.exaltor.cz.
 7. Podmínky jsou platné od 1. 5. 2012.

II. Vymezení pojmů

 1. Podmínky – tyto Všeobecné obchodní podmínky.
 2. Smlouva – smlouva o dílo podle §536 a následujících Obchodních zákoníku. Smlouva může být uzavřena písemně nebo ústně a může být též nahrazena objednávkou. Smlouva dle tohoto bodu není písemnou smlouvou licenční ve smyslu příslušných ustanovení Autorského zákona.
 3. Dílo – předmět Smlouvy. Dílo samotné může být také Autorským dílem podle §2 Autorského zákona.
 4. Dodavatel – Radovan Adamíček – Exaltor, Proskovická 71, 70030 Ostrava, IČ: 70016852.
 5. Odběratel/Objednatel/Zákazník – název pro druhou smluvní stranu.
 6. Předání podkladů – předání věcí, dokumentů, fotografií nebo informací Odběratelem Dodavateli, které jsou nezbytné pro zpracování Díla.
 7. Předání návrhů – předání vyobrazení grafických návrhů nebo předvedení těchto návrhů pomocí zobrazení tiskem, monitorem, projektorem, nebo podobným prostředkem i bez předání výtisků nebo předání dat potřebných k zobrazení.
 8. Předání Díla – předání Díla dle předmětu smlouvy Objednateli.
 9. Dílčí schválení návrhů (korektura) – projev vůle Odběratele, že souhlasí s pokračováním prací na Díle podle návrhů Dodavatele bezvýhradně nebo s výhradami. Při zhotovení Díla má Odběratel nárok na 3 korektury (včetně finální korektury) v rámci sjednané ceny Díla, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak. Korektury nad rámec sjednané ceny Díla budou vyčísleny dle platného ceníku Dodavatele.
 10. Konečné schválení návrhů (finální korektura) – projev vůle Odběratele, že souhlasí s realizací, výrobou rozmnoženin nebo předáním celého Díla v té podobě, v jaké byly návrhy ke Konečnému schválení předloženy.
 11. Skicovné – platba za vytvoření a předložení nerealizovaného grafického návrhu, např. odměna pro účastníky výběrového řízení, jejichž řešení nebylo vybráno.
 12. Autorský zákon – zákon č.121/2000Sb. Autorský zákon v aktuálním znění.
 13. Obchodní zákoník – zákon č.513/1991Sb., Obchodní zákoník v aktuálním znění.
 14. Nabídka/nabídková cena/rozpočet – není-li stanoveno jinak, mají zpracované nabídky/cenové rozpočty platnost 2 měsíce.

III. Smlouva a její plnění

 1. Dodavatel se zavazuje provést Dílo pro Objednatele, řádně a včas. Objednatel se zavazuje takto provedené Dílo převzít a zaplatit ze něj cenu.
 2. Smlouva se uzavírá písemně, ústně nebo na základě objednávky Odběratele. Ve smlouvě se sjedná zejména obsah a rozsah Díla, způsob předání Díla a další dále uvedené náležitosti.
 3. Cena Díla se stanoví v ústní či písemné Smlouvě nebo objednávce, nebo se stanoví způsob určení ceny (hodinovou sazbou nebo jinak). Cena Díla vždy zahrnuje pouze ve Smlouvě výslovně uvedené služby, zboží nebo licence k Autorským dílům podle sjednaného rozsahu. Cena za Odběratelem vyžádané vícepráce nad rámec Smlouvy se stanoví obdobným způsobem jako cena vlastního Díla.
 4. Termín dokončení a předání Díla a termín Předání návrhů se stanoví ve Smlouvě. Ve Smlouvě nebo dodatečně se stanoví také termín pro Předání podkladů Odběratelem a pro Dílčí nebo Konečné schválení Díla pro výrobu Odběratelem. Pokud termín Předání podkladů nebo termín Dílčího nebo konečného schválení Díla pro výrobu není dodržen, posouvá se termín dokončení Díla o minimálně stejný počet dnů jako nastalé zdržení plus pět dní navíc. O stejný počet dní se zároveň prodlužuje termín dodání Díla.
 5. Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemná komunikace týkající se prováděni Díla bude uskutečňována prostřednictvím e-mailů nebo osobních návštěv u Dodavatele. Odběratel prohlašuje, že byl před podpisem smlouvy nebo učiněním Objednávky seznámen se způsobem komunikace. Korektury a schválení grafického návrhu, je Odběratel povinen činit prostřednictvím e-mailů nebo osobních návštěv u Dodavatele. Požadavky a rozhodnutí Odběratele, učiněné prostřednictvím e-mailu, jsou závazné a Odběratel prohlašuje, že si je této skutečnosti vědom. Odběratel je povinen pravidelně kontrolovat obsah své emailové schránky a do 2 pracovních dnů od doručení reagovat na výzvy Dodavatele učiněné prostřednictvím e-mailu.
 6. Veškeré změny a doplňky Smlouvy mohou být učiněny pouze na základě souhlasného projevu vůle obou smluvních stran. Pokud byla smlouva uzavřena písemně, musí být veškeré změny a doplňky učiněny rovněž písemně. Dílo se považuje za dokončené dnem Předání díla.
 7. Odběratel má v případě webové prezentace nárok využít do 14 dnů od převzetí Díla provedení bezplatné obsahové změny a korekce na www prezentaci. Jedná se o změny nebo doplnění textu, změny nebo doplnění fotografií. Po uplynutí této doby, budou veškeré změny účtovány dle platného ceníku. Tento nárok se nevztahuje na změny, které Dílo od původního zadání odlišují.
 8. Odběratel nemá v případě webové prezentace právo požadovat bezplatně úpravy, které nebyly stanoveny v Objednávce nebo Smlouvě nebo nebyly součástí Díla stanoveného ve Smlouvě a Dodavatel má právo jejich bezplatné zhotovení odmítnout. Takovéto úpravy mohou být realizovány pouze na základě nové objednávky a zpoplatněny dle aktuální cenové nabídky Dodavatele.
 9. Vady a nedodělky Díla odstraní Dodavatel neprodleně po té, co se o nich dozvěděl. Práci na odstranění je povinen zahájit nejpozději do 10 dnů od okamžiku, kdy se o nich dozvěděl. Za vadu Díla lze považovat pouze nesoulad se specifikací Díla uvedenou ve Smlouvě, nebo nesoulad s návrhem protokolárně odsouhlaseným Odběratelem (finální korektura). Reklamaci je Objednatel povinen provést u Dodavatele písemně s popisem vady. Ostatní skutečnosti se řídí podle § 560 a následujících zákona č. 513/1991Sb., Obchodního zákoníku v aktuálním znění.

IV. Předávání dat, zboží, dokončení Díla a autorská práva

 1. Při předání podkladů Odběratelem může být na vyžádání Odběratele vyhotoven protokol obsahující výčet jednotlivých podkladů, který podepíší obě smluvní strany.
 2. O Konečném schválení díla, o Předání návrhů a o Předání díla se na vyžádání Odběratele vypracuje protokol, který podepíší obě smluvní strany.
 3. O způsobu Předání návrhů ke schválení a o způsobu provedení Konečného schválení rozhodne Dodavatel.
 4. Odběratel se Předáním Díla zavazuje dodržovat licenční podmínky k předmětům protokolu v souladu s Autorským zákonem.
 5. Odběratel ručí také za to, že použitím údajů (texty, obrázky, loga apod.), které dodal pro zhotovení objednaných tištěných materiálů, nebudou poškozena práva třetích osob. Výslovně se zavazuje uhradit Dodavateli veškeré škody a náklady, které by mohly vzniknout na základě uplatnění oprávněných nároků třetích osob (např. nedovolené použití ochranných známek). Za porušení těchto licenčních podmínek se považuje za závažný delikt proti Smlouvě a proto se stanovuje smluvní pokuta ve výši dvojnásobku ceny Díla.
 6. Zdrojová (tzv. otevřená) elektronická data nejsou součástí Díla a nepředávají se Odběrateli, pokud to není předem písemně sjednáno. K užití takovýchto dat se vždy sjednává zvláštní licenční smlouva. V případě požadavku Odběratele na dodání zdrojových dat Díla bude Dodavatelem předložena cenová nabídka za postoupení dat Odběrateli. Postoupení dat Odběrateli v elektronické podobě je uskutečněno, až po její akceptaci Odběratelem. Předáním zdrojových dat zůstává právo autorů na nedotknutelnost Autorského díla nedotčeno. U zakázek s konečnou realizací v tiskové nebo obdobné podobě se data pro tiskárnu nebo pro výrobu předávají výhradně ve formátu .pdf.
 7. Předmět Díla, předložené návrhy a všechny jejich vývojové fáze jsou Autorským dílem ve smyslu Autorského zákona a jejich neoprávněné užití může být i trestním činem. K udělení licence k užití Díla, které je Autorským dílem, dochází dnem převzetí Díla Odběratelem, přičemž účinnost licence nastává dnem úplného zaplacení fakturované částky. Pro udělení licence nad rámec §50, ods. 3 Autorského zákona se sjednává zvláštní licenční smlouva.
 8. Vlastnictví hmotné podstaty Díla, rozmnoženiny nebo elektronických dat k Dílu neopravňuje Odběratele nakládat s Dílem ve smyslu autorskoprávním a ani ho neopravňuje k úpravám, jinému použití a změnám Díla.
 9. Skicovné neobsahuje autorskou odměnu a jeho zaplacením proto nevzniká plátci skicovného nárok Autorské dílo užít.
 10. Odběratel se zavazuje dodržovat licenční podmínky autorských děl třetích osob, které Dodavatel pro Odběratele sjednal. Překročení těchto podmínek může být trestným činem podle §152 zákona č. 412/2002 Sb., Trestní zákoník.
 11. Veškeré předané podklady a další informace, které se Dodavatel dozvěděl v souvislosti s provedením Díla, jsou předmětem obchodního tajemství a Dodavatel se zavazuje je udržovat v tajnosti i po ukončení platnosti této smlouvy.
 12. Dodavatel má právo použít Dílo k vlastní propagaci, pokud není uvedeno ve Smlouvě jinak.
 13. V ostatních záležitostech zde nespecifikovaných se postupuje podle Autorského Zákona.

V. Odstoupení od smlouvy

 1. Dodavatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ze zákonných důvodů, zejména pak v případě, jestliže je Odběratel s platbami v prodlení větším než 14 dnů. Dodavatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže je termín pro Předání podkladů nebo termín Dílčího nebo konečného schválení Díla pro výrobu překročen Odběratelem o více než jeden měsíc.
 2. Je-li k vytvoření Díla nutná součinnost Odběratele, je Dodavatel oprávněn určit k tomu přiměřenou lhůtu a po jejím marném uplynutí může od smlouvy odstoupit, upozorní-li na takový následek.
 3. Odběratel je oprávněn odstoupit od smlouvy ze zákonných důvodů, zejména pak v případě, kdy je Dodavatel v prodlení oproti termínu dokončení o více než 1 měsíc nebo předávané Dílo neodpovídá sjednanému.
 4. Odstoupením od Smlouvy vzniká Dodavateli nárok na úhradu Skicovného a ceny realizace Díla ve výši poměrné části zakázky vykonané do okamžiku Odstoupení od Smlouvy.
 5. Dojde-li na základě dohody smluvních stran k zániku nesplněného závazku sjednaného touto smlouvou a smluvní strany sjednají, že nemají zájem na pokračování plnění dle této smlouvy, vzniká Dodavateli nárok na úhradu Skicovného nebo ceny realizace Díla ve výši poměrné části zakázky vykonané do okamžiku takové dohody.

VI. Odpovědnost

 1. Odběratel přebírá plnou odpovědnost za obsah veškerých sdělení (texty, obrázky, loga apod.), která jsou obsahem Díla a zprošťuje Dodavatele všech nároků uplatňovaných vůči němu třetími osobami/stranami.
 2. Dodavatel podpisem protokolu o Předání podkladů přebírá odpovědnost za nakládání s těmito podklady a zavazuje se je chránit před zneužitím třetími osobami.
 3. Odběratel ručí za správnost údajů v korektuře, kterou odsouhlasil písemně nebo elektronicky.
 4. Na zjevnou chybu v zadání nemá Dodavatel povinnost Odběratele upozornit. Jako závazný vzor pro zhotovení tištěných materiálů (letáky, katalogy, vizitky, bannery apod., dále jen tištěné materiály) je považována odsouhlasená finální korektura Odběratelem. Jakékoliv chyby v odsouhlasené korektuře vzniklé na straně Dodavatele např. nesprávným přepisem údajů nebo ne zcela čitelným zadáním Odběratele, jdou zcela na vrub Odběratele a nejsou důvodem k reklamaci ani k jakýmkoliv nárokům k náhradě škody. Oprávněně lze reklamovat pouze tištěné materiály, které se obsahově liší od odsouhlasené korektury Odběratelem.
 5. Dodavatel neodpovídá za vady Díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Odběratelem v případě, že Dodavatel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Odběratele upozornil a Odběratel na jejich použití trval. Dodavatel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Odběratelem, jestliže Dodavatel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Odběratel na jejich dodržení trval nebo jestliže Dodavatel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
 6. Dodavatel nezodpovídá za žádné technologické odchylky vzniklé při výrobě. V případě zájmu Odběratele, je možné požádat o zkušební tisk a vzorek materiálu k fyzickému odsouhlasení (žádost je nutno vždy zaslat písemně či e-mailem). O ceně za vzorek k fyzickému odsouhlasení je Odběratel vždy předem informován a musí být z jeho strany vždy odsouhlasena. Pokud vzorek k fyzické korektuře není Odběratelem výslovně požadován, je považováno za to, že Odběratel souhlasí s tím, že jakékoliv jiné nedostatky než obsahový nesoulad s odsouhlasenou korekturou provedenou e-mailem není oprávněn reklamovat.
 7. Je-li součástí zakázky úprava či jiné zpracování dodaných předmětů, např. aplikace loga na dodaný materiál či produkt, nenese Dodavatel odpovědnost za případné škody způsobené třetí stranou na tomto předmětu.
 8. U webových prezentací poskytujeme garanci funkčnosti, což znamená, že Odběratel má právo na bezplatné odstranění chyb, které zamezují správné funkčnosti, ale jen v případě, že do realizovaného Díla nebylo zasahováno nikým jiným, než Dodavatelem. V případě zjištění cizího zásahu nemá Odběratel právo na uplatnění bezplatné garance funkčnosti a veškeré úpravy budou zpoplatněny dle stanovené ceny Dodavatelem. Garanci funkčnosti lze uplatnit po dobu 6 měsíců od předání Díla.
 9. V případě webových stránek se záruka vztahuje pouze na funkčnost Díla po dobu 6 měsíců od data jeho dokončení. Odběratel má povinnost uplatnit záruku bezprostředně poté, co se dozvěděl o závadě.
 10. V případě, že Dodavatel uzná oprávněnost záruky, je povinen ji odstranit v nejbližším termínu. Záruku nelze uplatnit v případě, že se prokáže nevhodné zacházení s Dílem, výpadek serveru a jiné problémy spojené s webhostingem, nebo zásah do zdrojových kódů Díla.
 11. Odběratel bere na vědomí, že Dodavatel pro doručení Díla využívá služeb Přepravce. Za kvalitu služeb Přepravce nenese Dodavatel žádnou odpovědnost. Okamžiku předání Díla Dodavatelem přepravci, nese zodpovědnost za Dílo Odběratel.

VII. Platební podmínky

 1. Způsob úhrady, případná záloha a doba splatnosti se sjednává ve Smlouvě.
 2. Veškeré zboží je majetkem Dodavatele až do úplného zaplacení ceny Díla a příslušné DPH. Veškeré licence k užití Autorského díla Dodavatele nebo třetích autorů jsou uděleny Odběrateli dnem úplného zaplacení fakturované částky.
 3. V případě neuhrazení faktury v termínu splatnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % fakturované částky denně ode dne splatnosti.
 4. O všech platbách na účet Dodavatele vystaví Dodavatel řádné daňové doklady opatřené veškerými zákonem požadovanými náležitostmi bezodkladně.
 5. Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu k Odběrateli a náklady spojené s balením a manipulací.
 6. Odběratel se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží nebo služby včetně DPH, dopravného, manipulačního poplatku příp. jiných neočekávaných nákladů spojených s realizací zakázky.

VIII. Dodací lhůta

 1. Nevyplývá-li ze smlouvy nebo z povahy Díla něco jiného, může Dodavatel provést Dílo ještě před sjednanou dobou.
 2. Termín dokončení práce uvedený v Objednávce nebo Smlouvě o dílo je závazný pouze v případě, že Odběratel dodá veškeré textové, vektorové a bitmapové podklady k vykonání Díla dle harmonogramu uvedeného v Objednávce nebo Smlouvě o dílo.
 3. Webová prezentace se považuje za dokončený okamžikem nahrání na server. Odběratel má právo na drobné změny po dobu jednoho týdne od dokončení výroby.
 4. Dodavatel neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodání zboží v důsledku okolností upravených v §374 Obchodního zákoníku nebo pokud tyto okolnosti nastanou na straně jeho subdodavatelů, dále v případě, že zboží není v daném termínu na trhu dostupné. V takovém případě je Dodavatel povinen Odběratele písemně informovat o těchto okolnostech a o náhradním termínu plnění . Odběratel potvrdí náhradní termín do data uvedeného na sdělení, jestliže tak neučiní, má se za to, že odstupuje od smlouvy nebo její části a Dodavatel provede storno těchto položek ze zakázky. Odběrateli tímto nevzniká vůči Dodavateli žádné právo na náhradu event. škody.
 5. Jestliže je smluven osobní odběr zboží a Odběratel si nevyzvedne zboží do 2 dnů od termínu odběru, je Dodavatel oprávněn účtovat Odběrateli poplatek za uskladnění ve výši 100 Kč za každý započatý kalendářní den, není li stanoveno jinak.

IX. Uznání závazku

 1. Protokolárním převzetím Díla uznává Odběratel svůj peněžní závazek vůči Dodavateli ve smyslu §323 zákona č.513/1991Sb., Obchodního zákoníku v aktuálním znění.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva uzavřená podle těchto Podmínek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu smlouvy jejíž součástí jsou i tyto Podmínky a nahrazuje veškerá předešlá jednání mezi účastníky, ať již písemná nebo ústní.
 2. Smlouva o dílo uzavřená podle těchto Podmínek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu, resp. přijetím Objednávky.
 3. V případě zrušení objednávky v době, kdy již Dodavateli prokazatelně vznikly náklady spojené s realizací Díla je Odběratel povinen tyto náklady uhradit.
 4. Nevynutitelnost nebo neplatnost kterékoliv části těchto Podmínek nebo Smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních částí Podmínek a Smlouvy. V případě, že jakákoliv část těchto Podmínek nebo Smlouvy by měla pozbýt platnosti, a to zejména z důvodu rozporu s obecně závaznými právními předpisy, jsou smluvní strany povinny jednat a uzavřít dohodu o právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části, která pozbyla platnosti.
 5. V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků ze Smlouvy a jakékoliv prodlení v plnění jakéhokoliv závazku vyplývajícího ze Smlouvy bude tolerováno a smluvní strana postižená zásahem vyšší moci nebude odpovědná za škody nebo jinak, pokud takové prodlení nebo škoda bude přímým nebo nepřímým důsledkem vyšší moci.
 6. Rozhodčí doložka. Smluvní strany se zavazují, že vynaloží dostatečné úsilí k řešení případných sporů. V případě, že nedojde k urovnání sporů souvisejících se smluvním vztahem Poskytovatele a Klienta, vylučují Smluvní strany pravomoc obecných soudů a spor bude řešen s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze, v souladu s aktuální verzí rozhodčího řádu tohoto soudu. Rozhodčí senát bude mít tři (3) členy. Každá Smluvní strana má právo jmenovat jednoho rozhodce. Tito dva rozhodci zvolí předsedu rozhodčího senátu, který se zároveň stane třetím rozhodcem. Místem rozhodčího řízení bude Ostrava, jazykem rozhodčího řízení bude český jazyk. Smluvní strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.
 7. Pokud nebylo ve Smlouvě nebo v Podmínkách uvedeno jinak, řídí se právní vztahy z nich vyplývající a vznikající právním řádem České republiky.
 8. Dodavatel si vyhrazuje právo změny Podmínek bez předchozího upozornění.

Sídlo, poštovní adresa

Proskovická 71
700 30 Ostrava - Výškovice
Czech Republic

Kontaktní osoba

BcA. Radovan Adamíček
Tel.: +420 724 898 722
E-mail: adamicek@exaltor.cz

Fakturační údaje

IČ: 70016852
DIČ: CZ7111065511
Bankovní spojení: FIO 2700406473/2010