Skip to main content
Vše­o­bec­né obchod­ní podmínky 

I. Úvodní ustanovení

 1. Těmi­to Pod­mín­ka­mi se řídí posky­to­vá­ní slu­žeb a dodá­vá­ní věcí Doda­va­te­lem v oblas­tech gra­fic­kých návrhů, vizu­ál­ní­ho sty­lu, rekla­my, web­de­sig­nu, on-line apli­ka­cí, mar­ke­tingo­vé­ho pora­den­ství a zpro­střed­ko­vá­ní vč. zpro­střed­ko­vá­ní licen­cí jiných auto­rů apod.
 2. Vše­o­bec­né obchod­ní a doda­cí pod­mín­ky (dále jen „pod­mín­ky“) upra­vu­jí smluv­ní vzta­hy a z nich ply­nou­cí závaz­ky mezi fir­mou Rado­van Ada­mí­ček – Exal­tor, Pro­s­ko­vic­ká 71, 70030 Ost­ra­va, IČ: 70016852 jako Doda­va­te­lem a Odbě­ra­te­lem uve­de­ným v Objed­náv­ce nebo ve Smlou­vě o dílo.
 3. Smluv­ní vztah mezi Odbě­ra­te­lem a Doda­va­te­lem vzni­ká na zákla­dě Smlou­vy o dílo oka­mži­kem pod­pi­su obou smluv­ních stran, nebo písem­ným potvr­ze­ním Objed­náv­ky uči­ně­né Odbě­ra­te­lem na elek­tro­nic­kou adre­su Doda­va­te­le a řídí se těmi­to Vše­o­bec­ný­mi obchod­ní­mi pod­mín­ka­mi. Za plat­nou objed­náv­ku je pova­žo­vá­na i emai­lo­vá Objed­náv­ka od Odbě­ra­te­le bez pod­pi­su, ale pro­ve­de­na oso­bou zastu­pu­jí­cí Odbě­ra­te­le, kte­rý má opráv­ně­ní objednávat.
 4. Vše­o­bec­né obchod­ní pod­mín­ky Odbě­ra­te­le v roz­po­ru s těmi­to pod­mín­ka­mi nejsou účin­né. Odbě­ra­tel se objed­ná­ním v kaž­dém pří­pa­dě pod­ři­zu­je níže uve­de­ným pod­mín­kám při vylou­če­ní svých podmínek.
 5. Při objed­náv­ce zbo­ží nebo slu­žeb jejichž hod­no­ta pře­sa­hu­je část­ku 10 000 Kč si Doda­va­tel vyhra­zu­je prá­vo upra­vit kon­krét­ně­ji vzta­hy mezi Doda­va­te­lem a Odbě­ra­te­lem Smlou­vou. Pokud tomu tak nebu­de, řídí se smluv­ní vztah Vše­o­bec­ný­mi obchod­ní­mi pod­mín­ka­mi. Při Objed­náv­ce slu­žeb jehož hod­no­ta nedo­sa­hu­je 10 000 Kč jsou vzta­hy mezi Doda­va­te­lem a Odbě­ra­te­lem upra­ve­ny Vše­o­bec­ný­mi obchod­ní­mi podmínkami.
 6. Vše­o­bec­ný­mi obchod­ní­mi pod­mín­ka­mi jsou nedíl­nou sou­čás­tí kaž­dé­ho obchod­ní­ho pří­pa­du, kaž­dé objed­náv­ky a Smlou­vy uza­vře­né písem­ně nebo úst­ně. Pod­mín­ky jsou k nahléd­nu­tí v pro­vo­zov­ně Doda­va­te­le a jsou zve­řej­ně­ny na www.exaltor.cz.
 7. Pod­mín­ky jsou plat­né od 1. 5. 2012.

II. Vymezení pojmů

 1. Pod­mín­ky – tyto Vše­o­bec­né obchod­ní podmínky.
 2. Smlou­va – smlou­va o dílo pod­le §536 a násle­du­jí­cích Obchod­ních záko­ní­ku. Smlou­va může být uza­vře­na písem­ně nebo úst­ně a může být též nahra­ze­na objed­náv­kou. Smlou­va dle toho­to bodu není písem­nou smlou­vou licenč­ní ve smys­lu pří­sluš­ných usta­no­ve­ní Autor­ské­ho zákona.
 3. Dílo – před­mět Smlou­vy. Dílo samot­né může být také Autor­ským dílem pod­le §2 Autor­ské­ho zákona.
 4. Doda­va­tel – Rado­van Ada­mí­ček – Exal­tor, Pro­s­ko­vic­ká 71, 70030 Ost­ra­va, IČ: 70016852.
 5. Odběratel/Objednatel/Zákazník – název pro dru­hou smluv­ní stranu.
 6. Pře­dá­ní pod­kla­dů – pře­dá­ní věcí, doku­men­tů, foto­gra­fií nebo infor­ma­cí Odbě­ra­te­lem Doda­va­te­li, kte­ré jsou nezbyt­né pro zpra­co­vá­ní Díla.
 7. Pře­dá­ní návrhů – pře­dá­ní vyob­ra­ze­ní gra­fic­kých návrhů nebo před­ve­de­ní těch­to návrhů pomo­cí zob­ra­ze­ní tis­kem, moni­to­rem, pro­jek­to­rem, nebo podob­ným pro­střed­kem i bez pře­dá­ní výtis­ků nebo pře­dá­ní dat potřeb­ných k zobrazení.
 8. Pře­dá­ní Díla – pře­dá­ní Díla dle před­mě­tu smlou­vy Objednateli.
 9. Díl­čí schvá­le­ní návrhů (korek­tu­ra) – pro­jev vůle Odbě­ra­te­le, že sou­hla­sí s pokra­čo­vá­ním pra­cí na Díle pod­le návrhů Doda­va­te­le bez­vý­hrad­ně nebo s výhra­da­mi. Při zho­to­ve­ní Díla má Odbě­ra­tel nárok na 3 korek­tu­ry (včet­ně finál­ní korek­tu­ry) v rám­ci sjed­na­né ceny Díla, není-li ve Smlou­vě sjed­ná­no jinak. Korek­tu­ry nad rámec sjed­na­né ceny Díla budou vyčís­le­ny dle plat­né­ho cení­ku Dodavatele.
 10. Koneč­né schvá­le­ní návrhů (finál­ní korek­tu­ra) – pro­jev vůle Odbě­ra­te­le, že sou­hla­sí s rea­li­za­cí, výro­bou roz­mno­že­nin nebo pře­dá­ním celé­ho Díla v té podo­bě, v jaké byly návrhy ke Koneč­né­mu schvá­le­ní předloženy.
 11. Ski­cov­né – plat­ba za vytvo­ře­ní a před­lo­že­ní nere­a­li­zo­va­né­ho gra­fic­ké­ho návr­hu, např. odmě­na pro účast­ní­ky výbě­ro­vé­ho říze­ní, jejichž řeše­ní neby­lo vybráno.
 12. Autor­ský zákon – zákon č.121/2000Sb. Autor­ský zákon v aktu­ál­ním znění.
 13. Obchod­ní záko­ník – zákon č.513/1991Sb., Obchod­ní záko­ník v aktu­ál­ním znění.
 14. Nabídka/nabídková cena/rozpočet – není-li sta­no­ve­no jinak, mají zpra­co­va­né nabídky/cenové roz­počty plat­nost 2 měsíce.

III. Smlouva a její plnění

 1. Doda­va­tel se zava­zu­je pro­vést Dílo pro Objed­na­te­le, řád­ně a včas. Objed­na­tel se zava­zu­je tak­to pro­ve­de­né Dílo pře­vzít a zapla­tit ze něj cenu.
 2. Smlou­va se uza­ví­rá písem­ně, úst­ně nebo na zákla­dě objed­náv­ky Odbě­ra­te­le. Ve smlou­vě se sjed­ná zejmé­na obsah a roz­sah Díla, způ­sob pře­dá­ní Díla a dal­ší dále uve­de­né náležitosti.
 3. Cena Díla se sta­no­ví v úst­ní či písem­né Smlou­vě nebo objed­náv­ce, nebo se sta­no­ví způ­sob urče­ní ceny (hodi­no­vou saz­bou nebo jinak). Cena Díla vždy zahr­nu­je pou­ze ve Smlou­vě výslov­ně uve­de­né služ­by, zbo­ží nebo licen­ce k Autor­ským dílům pod­le sjed­na­né­ho roz­sa­hu. Cena za Odbě­ra­te­lem vyžá­da­né více­prá­ce nad rámec Smlou­vy se sta­no­ví obdob­ným způ­so­bem jako cena vlast­ní­ho Díla.
 4. Ter­mín dokon­če­ní a pře­dá­ní Díla a ter­mín Pře­dá­ní návrhů se sta­no­ví ve Smlou­vě. Ve Smlou­vě nebo doda­teč­ně se sta­no­ví také ter­mín pro Pře­dá­ní pod­kla­dů Odbě­ra­te­lem a pro Díl­čí nebo Koneč­né schvá­le­ní Díla pro výro­bu Odbě­ra­te­lem. Pokud ter­mín Pře­dá­ní pod­kla­dů nebo ter­mín Díl­čí­ho nebo koneč­né­ho schvá­le­ní Díla pro výro­bu není dodr­žen, posou­vá se ter­mín dokon­če­ní Díla o mini­mál­ně stej­ný počet dnů jako nasta­lé zdr­že­ní plus pět dní navíc. O stej­ný počet dní se záro­veň pro­dlu­žu­je ter­mín dodá­ní Díla.
 5. Smluv­ní stra­ny se dohod­ly, že jejich vzá­jem­ná komu­ni­ka­ce týka­jí­cí se pro­vá­dě­ni Díla bude usku­teč­ňo­vá­na pro­střed­nic­tvím e‑mailů nebo osob­ních návštěv u Doda­va­te­le. Odbě­ra­tel pro­hla­šu­je, že byl před pod­pi­sem smlou­vy nebo uči­ně­ním Objed­náv­ky sezná­men se způ­so­bem komu­ni­ka­ce. Korek­tu­ry a schvá­le­ní gra­fic­ké­ho návr­hu, je Odbě­ra­tel povi­nen činit pro­střed­nic­tvím e‑mailů nebo osob­ních návštěv u Doda­va­te­le. Poža­dav­ky a roz­hod­nu­tí Odbě­ra­te­le, uči­ně­né pro­střed­nic­tvím e‑mailu, jsou závaz­né a Odbě­ra­tel pro­hla­šu­je, že si je této sku­teč­nos­ti vědom. Odbě­ra­tel je povi­nen pra­vi­del­ně kon­t­ro­lo­vat obsah své emai­lo­vé schrán­ky a do 2 pra­cov­ních dnů od doru­če­ní rea­go­vat na výzvy Doda­va­te­le uči­ně­né pro­střed­nic­tvím e‑mailu.
 6. Veš­ke­ré změ­ny a doplň­ky Smlou­vy mohou být uči­ně­ny pou­ze na zákla­dě sou­hlas­né­ho pro­je­vu vůle obou smluv­ních stran. Pokud byla smlou­va uza­vře­na písem­ně, musí být veš­ke­ré změ­ny a doplň­ky uči­ně­ny rov­něž písem­ně. Dílo se pova­žu­je za dokon­če­né dnem Pře­dá­ní díla.
 7. Odbě­ra­tel má v pří­pa­dě webo­vé pre­zen­ta­ce nárok vyu­žít do 14 dnů od pře­vze­tí Díla pro­ve­de­ní bez­plat­né obsa­ho­vé změ­ny a korek­ce na www pre­zen­ta­ci. Jed­ná se o změ­ny nebo dopl­ně­ní tex­tu, změ­ny nebo dopl­ně­ní foto­gra­fií. Po uply­nu­tí této doby, budou veš­ke­ré změ­ny účto­vá­ny dle plat­né­ho cení­ku. Ten­to nárok se nevzta­hu­je na změ­ny, kte­ré Dílo od původ­ní­ho zadá­ní odlišují.
 8. Odbě­ra­tel nemá v pří­pa­dě webo­vé pre­zen­ta­ce prá­vo poža­do­vat bez­plat­ně úpra­vy, kte­ré neby­ly sta­no­ve­ny v Objed­náv­ce nebo Smlou­vě nebo neby­ly sou­čás­tí Díla sta­no­ve­né­ho ve Smlou­vě a Doda­va­tel má prá­vo jejich bez­plat­né zho­to­ve­ní odmít­nout. Tako­vé­to úpra­vy mohou být rea­li­zo­vá­ny pou­ze na zákla­dě nové objed­náv­ky a zpo­plat­ně­ny dle aktu­ál­ní ceno­vé nabíd­ky Dodavatele.
 9. Vady a nedo­děl­ky Díla odstra­ní Doda­va­tel nepro­dle­ně po té, co se o nich dozvě­děl. Prá­ci na odstra­ně­ní je povi­nen zahá­jit nej­poz­dě­ji do 10 dnů od oka­mži­ku, kdy se o nich dozvě­děl. Za vadu Díla lze pova­žo­vat pou­ze nesou­lad se spe­ci­fi­ka­cí Díla uve­de­nou ve Smlou­vě, nebo nesou­lad s návrhem pro­to­ko­lár­ně odsou­hla­se­ným Odbě­ra­te­lem (finál­ní korek­tu­ra). Rekla­ma­ci je Objed­na­tel povi­nen pro­vést u Doda­va­te­le písem­ně s popi­sem vady. Ostat­ní sku­teč­nos­ti se řídí pod­le § 560 a násle­du­jí­cích záko­na č. 513/1991Sb., Obchod­ní­ho záko­ní­ku v aktu­ál­ním znění.

IV. Předávání dat, zboží, dokončení Díla a autorská práva

 1. Při pře­dá­ní pod­kla­dů Odbě­ra­te­lem může být na vyžá­dá­ní Odbě­ra­te­le vyho­to­ven pro­to­kol obsa­hu­jí­cí výčet jed­not­li­vých pod­kla­dů, kte­rý pode­pí­ší obě smluv­ní strany.
 2. O Koneč­ném schvá­le­ní díla, o Pře­dá­ní návrhů a o Pře­dá­ní díla se na vyžá­dá­ní Odbě­ra­te­le vypra­cu­je pro­to­kol, kte­rý pode­pí­ší obě smluv­ní strany.
 3. O způ­so­bu Pře­dá­ní návrhů ke schvá­le­ní a o způ­so­bu pro­ve­de­ní Koneč­né­ho schvá­le­ní roz­hod­ne Dodavatel.
 4. Odbě­ra­tel se Pře­dá­ním Díla zava­zu­je dodr­žo­vat licenč­ní pod­mín­ky k před­mě­tům pro­to­ko­lu v sou­la­du s Autor­ským zákonem.
 5. Odbě­ra­tel ručí také za to, že pou­ži­tím úda­jů (tex­ty, obráz­ky, loga apod.), kte­ré dodal pro zho­to­ve­ní objed­na­ných tiš­tě­ných mate­ri­á­lů, nebu­dou poško­ze­na prá­va tře­tích osob. Výslov­ně se zava­zu­je uhra­dit Doda­va­te­li veš­ke­ré ško­dy a nákla­dy, kte­ré by moh­ly vznik­nout na zákla­dě uplat­ně­ní opráv­ně­ných náro­ků tře­tích osob (např. nedo­vo­le­né pou­ži­tí ochran­ných zná­mek). Za poru­še­ní těch­to licenč­ních pod­mí­nek se pova­žu­je za závaž­ný delikt pro­ti Smlou­vě a pro­to se sta­no­vu­je smluv­ní poku­ta ve výši dvoj­ná­sob­ku ceny Díla.
 6. Zdro­jo­vá (tzv. ote­vře­ná) elek­tro­nic­ká data nejsou sou­čás­tí Díla a nepře­dá­va­jí se Odbě­ra­te­li, pokud to není pře­dem písem­ně sjed­ná­no. K uži­tí tako­vých­to dat se vždy sjed­ná­vá zvlášt­ní licenč­ní smlou­va. V pří­pa­dě poža­dav­ku Odbě­ra­te­le na dodá­ní zdro­jo­vých dat Díla bude Doda­va­te­lem před­lo­že­na ceno­vá nabíd­ka za postou­pe­ní dat Odbě­ra­te­li. Postou­pe­ní dat Odbě­ra­te­li v elek­tro­nic­ké podo­bě je usku­teč­ně­no, až po její akcepta­ci Odbě­ra­te­lem. Pře­dá­ním zdro­jo­vých dat zůstá­vá prá­vo auto­rů na nedo­tknu­tel­nost Autor­ské­ho díla nedo­tče­no. U zaká­zek s koneč­nou rea­li­za­cí v tis­ko­vé nebo obdob­né podo­bě se data pro tis­kár­nu nebo pro výro­bu pře­dá­va­jí výhrad­ně ve for­má­tu .pdf.
 7. Před­mět Díla, před­lo­že­né návrhy a všech­ny jejich vývo­jo­vé fáze jsou Autor­ským dílem ve smys­lu Autor­ské­ho záko­na a jejich neo­práv­ně­né uži­tí může být i trest­ním činem. K udě­le­ní licen­ce k uži­tí Díla, kte­ré je Autor­ským dílem, dochá­zí dnem pře­vze­tí Díla Odbě­ra­te­lem, při­čemž účin­nost licen­ce nastá­vá dnem úpl­né­ho zapla­ce­ní fak­tu­ro­va­né část­ky. Pro udě­le­ní licen­ce nad rámec §50, ods. 3 Autor­ské­ho záko­na se sjed­ná­vá zvlášt­ní licenč­ní smlouva.
 8. Vlast­nic­tví hmot­né pod­sta­ty Díla, roz­mno­že­ni­ny nebo elek­tro­nic­kých dat k Dílu neo­prav­ňu­je Odbě­ra­te­le naklá­dat s Dílem ve smys­lu autor­sko­práv­ním a ani ho neo­prav­ňu­je k úpra­vám, jiné­mu pou­ži­tí a změ­nám Díla.
 9. Ski­cov­né neob­sa­hu­je autor­skou odmě­nu a jeho zapla­ce­ním pro­to nevzni­ká plát­ci ski­cov­né­ho nárok Autor­ské dílo užít.
 10. Odbě­ra­tel se zava­zu­je dodr­žo­vat licenč­ní pod­mín­ky autor­ských děl tře­tích osob, kte­ré Doda­va­tel pro Odbě­ra­te­le sjed­nal. Pře­kro­če­ní těch­to pod­mí­nek může být trest­ným činem pod­le §152 záko­na č. 4122002 Sb., Trest­ní zákoník.
 11. Veš­ke­ré pře­da­né pod­kla­dy a dal­ší infor­ma­ce, kte­ré se Doda­va­tel dozvě­děl v sou­vis­los­ti s pro­ve­de­ním Díla, jsou před­mě­tem obchod­ní­ho tajem­ství a Doda­va­tel se zava­zu­je je udr­žo­vat v taj­nos­ti i po ukon­če­ní plat­nos­ti této smlouvy.
 12. Doda­va­tel má prá­vo pou­žít Dílo k vlast­ní pro­pa­ga­ci, pokud není uve­de­no ve Smlou­vě jinak.
 13. V ostat­ních zále­ži­tos­tech zde nespe­ci­fi­ko­va­ných se postu­pu­je pod­le Autor­ské­ho Zákona.

V. Odstoupení od smlouvy

 1. Doda­va­tel je opráv­něn odstou­pit od Smlou­vy ze zákon­ných důvo­dů, zejmé­na pak v pří­pa­dě, jestli­že je Odbě­ra­tel s plat­ba­mi v pro­dle­ní vět­ším než 14 dnů. Doda­va­tel je dále opráv­něn odstou­pit od smlou­vy, jestli­že je ter­mín pro Pře­dá­ní pod­kla­dů nebo ter­mín Díl­čí­ho nebo koneč­né­ho schvá­le­ní Díla pro výro­bu pře­kro­čen Odbě­ra­te­lem o více než jeden měsíc.
 2. Je-li k vytvo­ře­ní Díla nut­ná sou­čin­nost Odbě­ra­te­le, je Doda­va­tel opráv­něn určit k tomu při­mě­ře­nou lhů­tu a po jejím mar­ném uply­nu­tí může od smlou­vy odstou­pit, upo­zor­ní-li na tako­vý následek.
 3. Odbě­ra­tel je opráv­něn odstou­pit od smlou­vy ze zákon­ných důvo­dů, zejmé­na pak v pří­pa­dě, kdy je Doda­va­tel v pro­dle­ní opro­ti ter­mí­nu dokon­če­ní o více než 1 měsíc nebo pře­dá­va­né Dílo neod­po­ví­dá sjednanému.
 4. Odstou­pe­ním od Smlou­vy vzni­ká Doda­va­te­li nárok na úhra­du Ski­cov­né­ho a ceny rea­li­za­ce Díla ve výši poměr­né čás­ti zakáz­ky vyko­na­né do oka­mži­ku Odstou­pe­ní od Smlouvy.
 5. Dojde-li na zákla­dě doho­dy smluv­ních stran k záni­ku nespl­ně­né­ho závaz­ku sjed­na­né­ho tou­to smlou­vou a smluv­ní stra­ny sjed­na­jí, že nema­jí zájem na pokra­čo­vá­ní plně­ní dle této smlou­vy, vzni­ká Doda­va­te­li nárok na úhra­du Ski­cov­né­ho nebo ceny rea­li­za­ce Díla ve výši poměr­né čás­ti zakáz­ky vyko­na­né do oka­mži­ku tako­vé dohody.

VI. Odpovědnost

 1. Odbě­ra­tel pře­bí­rá plnou odpo­věd­nost za obsah veš­ke­rých sdě­le­ní (tex­ty, obráz­ky, loga apod.), kte­rá jsou obsa­hem Díla a zprošťu­je Doda­va­te­le všech náro­ků uplat­ňo­va­ných vůči němu tře­tí­mi osobami/stranami.
 2. Doda­va­tel pod­pi­sem pro­to­ko­lu o Pře­dá­ní pod­kla­dů pře­bí­rá odpo­věd­nost za naklá­dá­ní s těmi­to pod­kla­dy a zava­zu­je se je chrá­nit před zne­u­ži­tím tře­tí­mi osobami.
 3. Odbě­ra­tel ručí za správ­nost úda­jů v korek­tu­ře, kte­rou odsou­hla­sil písem­ně nebo elektronicky.
 4. Na zjev­nou chy­bu v zadá­ní nemá Doda­va­tel povin­nost Odbě­ra­te­le upo­zor­nit. Jako závaz­ný vzor pro zho­to­ve­ní tiš­tě­ných mate­ri­á­lů (letá­ky, kata­lo­gy, vizit­ky, ban­ne­ry apod., dále jen tiš­tě­né mate­ri­á­ly) je pova­žo­vá­na odsou­hla­se­ná finál­ní korek­tu­ra Odbě­ra­te­lem. Jaké­ko­liv chy­by v odsou­hla­se­né korek­tu­ře vznik­lé na stra­ně Doda­va­te­le např. nespráv­ným pře­pi­sem úda­jů nebo ne zce­la čitel­ným zadá­ním Odbě­ra­te­le, jdou zce­la na vrub Odbě­ra­te­le a nejsou důvo­dem k rekla­ma­ci ani k jakým­ko­liv náro­kům k náhra­dě ško­dy. Opráv­ně­ně lze rekla­mo­vat pou­ze tiš­tě­né mate­ri­á­ly, kte­ré se obsa­ho­vě liší od odsou­hla­se­né korek­tu­ry Odběratelem.
 5. Doda­va­tel neod­po­ví­dá za vady Díla, jestli­že tyto vady byly způ­so­be­ny pou­ži­tím věcí pře­da­ných mu k zpra­co­vá­ní Odbě­ra­te­lem v pří­pa­dě, že Doda­va­tel ani při vyna­lo­že­ní odbor­né péče nevhod­nost těch­to věcí nemohl zjis­tit nebo na ně Odbě­ra­te­le upo­zor­nil a Odbě­ra­tel na jejich pou­ži­tí trval. Doda­va­tel rov­něž neod­po­ví­dá za vady způ­so­be­né dodr­že­ním nevhod­ných poky­nů daných mu Odbě­ra­te­lem, jestli­že Doda­va­tel na nevhod­nost těch­to poky­nů upo­zor­nil a Odbě­ra­tel na jejich dodr­že­ní trval nebo jestli­že Doda­va­tel tuto nevhod­nost nemohl zjistit.
 6. Doda­va­tel nezod­po­ví­dá za žád­né tech­no­lo­gic­ké odchyl­ky vznik­lé při výro­bě. V pří­pa­dě zájmu Odbě­ra­te­le, je mož­né požá­dat o zku­šeb­ní tisk a vzo­rek mate­ri­á­lu k fyzic­ké­mu odsou­hla­se­ní (žádost je nut­no vždy zaslat písem­ně či e‑mailem). O ceně za vzo­rek k fyzic­ké­mu odsou­hla­se­ní je Odbě­ra­tel vždy pře­dem infor­mo­ván a musí být z jeho stra­ny vždy odsou­hla­se­na. Pokud vzo­rek k fyzic­ké korek­tu­ře není Odbě­ra­te­lem výslov­ně poža­do­ván, je pova­žo­vá­no za to, že Odbě­ra­tel sou­hla­sí s tím, že jaké­ko­liv jiné nedo­stat­ky než obsa­ho­vý nesou­lad s odsou­hla­se­nou korek­tu­rou pro­ve­de­nou e‑mailem není opráv­něn reklamovat.
 7. Je-li sou­čás­tí zakáz­ky úpra­va či jiné zpra­co­vá­ní doda­ných před­mě­tů, např. apli­ka­ce loga na doda­ný mate­ri­ál či pro­dukt, nene­se Doda­va­tel odpo­věd­nost za pří­pad­né ško­dy způ­so­be­né tře­tí stra­nou na tom­to předmětu.
 8. U webo­vých pre­zen­ta­cí posky­tu­je­me garan­ci funkč­nos­ti, což zna­me­ná, že Odbě­ra­tel má prá­vo na bez­plat­né odstra­ně­ní chyb, kte­ré zame­zu­jí správ­né funkč­nos­ti, ale jen v pří­pa­dě, že do rea­li­zo­va­né­ho Díla neby­lo zasa­ho­vá­no nikým jiným, než Doda­va­te­lem. V pří­pa­dě zjiš­tě­ní cizí­ho zása­hu nemá Odbě­ra­tel prá­vo na uplat­ně­ní bez­plat­né garan­ce funkč­nos­ti a veš­ke­ré úpra­vy budou zpo­plat­ně­ny dle sta­no­ve­né ceny Doda­va­te­lem. Garan­ci funkč­nos­ti lze uplat­nit po dobu 6 měsí­ců od pře­dá­ní Díla.
 9. V pří­pa­dě webo­vých strá­nek se záru­ka vzta­hu­je pou­ze na funkč­nost Díla po dobu 6 měsí­ců od data jeho dokon­če­ní. Odbě­ra­tel má povin­nost uplat­nit záru­ku bez­pro­střed­ně poté, co se dozvě­děl o závadě.
 10. V pří­pa­dě, že Doda­va­tel uzná opráv­ně­nost záru­ky, je povi­nen ji odstra­nit v nej­bliž­ším ter­mí­nu. Záru­ku nelze uplat­nit v pří­pa­dě, že se pro­ká­že nevhod­né zachá­ze­ní s Dílem, výpa­dek ser­ve­ru a jiné pro­blémy spo­je­né s web­hos­tingem, nebo zásah do zdro­jo­vých kódů Díla.
 11. Odbě­ra­tel bere na vědo­mí, že Doda­va­tel pro doru­če­ní Díla vyu­ží­vá slu­žeb Pře­prav­ce. Za kva­li­tu slu­žeb Pře­prav­ce nene­se Doda­va­tel žád­nou odpo­věd­nost. Oka­mži­ku pře­dá­ní Díla Doda­va­te­lem pře­prav­ci, nese zod­po­věd­nost za Dílo Odběratel.

VII. Platební podmínky

 1. Způ­sob úhra­dy, pří­pad­ná zálo­ha a doba splat­nos­ti se sjed­ná­vá ve Smlouvě.
 2. Veš­ke­ré zbo­ží je majet­kem Doda­va­te­le až do úpl­né­ho zapla­ce­ní ceny Díla. Veš­ke­ré licen­ce k uži­tí Autor­ské­ho díla Doda­va­te­le nebo tře­tích auto­rů jsou udě­le­ny Odbě­ra­te­li dnem úpl­né­ho zapla­ce­ní fak­tu­ro­va­né částky.
 3. V pří­pa­dě neu­hra­ze­ní fak­tu­ry v ter­mí­nu splat­nos­ti se sjed­ná­vá smluv­ní poku­ta ve výši 0,05 % fak­tu­ro­va­né část­ky den­ně ode dne splatnosti.
 4. O všech plat­bách na účet Doda­va­te­le vysta­ví Doda­va­tel řád­né daňo­vé dokla­dy opat­ře­né veš­ke­rý­mi záko­nem poža­do­va­ný­mi nále­ži­tost­mi bezodkladně.
 5. Cena zbo­ží neza­hr­nu­je nákla­dy na dopra­vu k Odbě­ra­te­li a nákla­dy spo­je­né s bale­ním a manipulací.
 6. Odbě­ra­tel se zava­zu­je uhra­dit kup­ní cenu za doda­né zbo­ží nebo služ­by, doprav­né­ho, mani­pu­lač­ní­ho poplat­ku příp. jiných neo­če­ká­va­ných nákla­dů spo­je­ných s rea­li­za­cí zakázky.

VIII. Dodací lhůta

 1. Nevy­plý­vá-li ze smlou­vy nebo z pova­hy Díla něco jiné­ho, může Doda­va­tel pro­vést Dílo ješ­tě před sjed­na­nou dobou.
 2. Ter­mín dokon­če­ní prá­ce uve­de­ný v Objed­náv­ce nebo Smlou­vě o dílo je závaz­ný pou­ze v pří­pa­dě, že Odbě­ra­tel dodá veš­ke­ré tex­to­vé, vek­to­ro­vé a bitma­po­vé pod­kla­dy k vyko­ná­ní Díla dle har­mo­no­gra­mu uve­de­né­ho v Objed­náv­ce nebo Smlou­vě o dílo.
 3. Webo­vá pre­zen­ta­ce se pova­žu­je za dokon­če­ný oka­mži­kem nahrá­ní na ser­ver. Odbě­ra­tel má prá­vo na drob­né změ­ny po dobu jed­no­ho týd­ne od dokon­če­ní výroby.
 4. Doda­va­tel neod­po­ví­dá za zpož­dě­ní nebo nemož­nost dodá­ní zbo­ží v důsled­ku okol­nos­tí upra­ve­ných v §374 Obchod­ní­ho záko­ní­ku nebo pokud tyto okol­nos­ti nasta­nou na stra­ně jeho sub­do­da­va­te­lů, dále v pří­pa­dě, že zbo­ží není v daném ter­mí­nu na trhu dostup­né. V tako­vém pří­pa­dě je Doda­va­tel povi­nen Odbě­ra­te­le písem­ně infor­mo­vat o těch­to okol­nos­tech a o náhrad­ním ter­mí­nu plně­ní . Odbě­ra­tel potvr­dí náhrad­ní ter­mín do data uve­de­né­ho na sdě­le­ní, jestli­že tak neu­či­ní, má se za to, že odstu­pu­je od smlou­vy nebo její čás­ti a Doda­va­tel pro­ve­de stor­no těch­to polo­žek ze zakáz­ky. Odbě­ra­te­li tím­to nevzni­ká vůči Doda­va­te­li žád­né prá­vo na náhra­du event. škody.
 5. Jestli­že je smlu­ven osob­ní odběr zbo­ží a Odbě­ra­tel si nevy­zved­ne zbo­ží do 2 dnů od ter­mí­nu odbě­ru, je Doda­va­tel opráv­něn účto­vat Odbě­ra­te­li popla­tek za usklad­ně­ní ve výši 100 Kč za kaž­dý zapo­ča­tý kalen­dář­ní den, není-li sta­no­ve­no jinak.

IX. Uznání závazku

 1. Pro­to­ko­lár­ním pře­vze­tím Díla uzná­vá Odbě­ra­tel svůj peněž­ní záva­zek vůči Doda­va­te­li ve smys­lu §323 záko­na č.513/1991Sb., Obchod­ní­ho záko­ní­ku v aktu­ál­ním znění.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Smlou­va uza­vře­ná pod­le těch­to Pod­mí­nek před­sta­vu­je úpl­nou doho­du smluv­ních stran o před­mě­tu smlou­vy jejíž sou­čás­tí jsou i tyto Pod­mín­ky a nahra­zu­je veš­ke­rá pře­de­šlá jed­ná­ní mezi účast­ní­ky, ať již písem­ná nebo ústní.
 2. Smlou­va o dílo uza­vře­ná pod­le těch­to Pod­mí­nek nabý­vá plat­nos­ti a účin­nos­ti dnem její­ho pod­pi­su, resp. při­je­tím Objednávky.
 3. V pří­pa­dě zru­še­ní objed­náv­ky v době, kdy již Doda­va­te­li pro­ka­za­tel­ně vznik­ly nákla­dy spo­je­né s rea­li­za­cí Díla je Odbě­ra­tel povi­nen tyto nákla­dy uhradit.
 4. Nevy­nu­ti­tel­nost nebo neplat­nost kte­ré­ko­liv čás­ti těch­to Pod­mí­nek nebo Smlou­vy neo­vliv­ní vynu­ti­tel­nost nebo plat­nost ostat­ních čás­tí Pod­mí­nek a Smlou­vy. V pří­pa­dě, že jaká­ko­liv část těch­to Pod­mí­nek nebo Smlou­vy by měla pozbýt plat­nos­ti, a to zejmé­na z důvo­du roz­po­ru s obec­ně závaz­ný­mi práv­ní­mi před­pi­sy, jsou smluv­ní stra­ny povin­ny jed­nat a uzavřít doho­du o práv­ně při­ja­tel­ném způ­so­bu pro­ve­de­ní zámě­rů obsa­že­ných v tako­vé čás­ti, kte­rá pozby­la platnosti.
 5. V pří­pa­dě vyš­ší moci je kaž­dá stra­na zproš­tě­na svých závaz­ků ze Smlou­vy a jaké­ko­liv pro­dle­ní v plně­ní jaké­ho­ko­liv závaz­ku vyplý­va­jí­cí­ho ze Smlou­vy bude tole­ro­vá­no a smluv­ní stra­na posti­že­ná zása­hem vyš­ší moci nebu­de odpo­věd­ná za ško­dy nebo jinak, pokud tako­vé pro­dle­ní nebo ško­da bude přímým nebo nepřímým důsled­kem vyš­ší moci.
 6. Roz­hod­čí dolož­ka. Smluv­ní stra­ny se zava­zu­jí, že vyna­lo­ží dosta­teč­né úsi­lí k řeše­ní pří­pad­ných spo­rů. V pří­pa­dě, že nedo­jde k urov­ná­ní spo­rů sou­vi­se­jí­cích se smluv­ním vzta­hem Posky­to­va­te­le a Kli­en­ta, vylu­ču­jí Smluv­ní stra­ny pra­vo­moc obec­ných sou­dů a spor bude řešen s koneč­nou plat­nos­tí v roz­hod­čím říze­ní u Roz­hod­čí­ho sou­du při Hos­po­dář­ské komo­ře Čes­ké repub­li­ky a Agrár­ní komo­ře Čes­ké repub­li­ky v Pra­ze, v sou­la­du s aktu­ál­ní ver­zí roz­hod­čí­ho řádu toho­to sou­du. Roz­hod­čí senát bude mít tři (3) čle­ny. Kaž­dá Smluv­ní stra­na má prá­vo jme­no­vat jed­no­ho roz­hod­ce. Tito dva roz­hod­ci zvo­lí před­se­du roz­hod­čí­ho sená­tu, kte­rý se záro­veň sta­ne tře­tím roz­hod­cem. Mís­tem roz­hod­čí­ho říze­ní bude Ost­ra­va, jazy­kem roz­hod­čí­ho říze­ní bude čes­ký jazyk. Smluv­ní stra­ny se zava­zu­jí spl­nit všech­ny povin­nos­ti ulo­že­né jim v roz­hod­čím nále­zu ve lhůtách v něm uvedených.
 7. Pokud neby­lo ve Smlou­vě nebo v Pod­mín­kách uve­de­no jinak, řídí se práv­ní vzta­hy z nich vyplý­va­jí­cí a vzni­ka­jí­cí práv­ním řádem Čes­ké republiky.
 8. Doda­va­tel si vyhra­zu­je prá­vo změ­ny Pod­mí­nek bez před­cho­zí­ho upozornění.